ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и "Резон" ООД- София, ЕИК: 121184622, гр.София, ул. "Карнеги"11А, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

 • Основни понятия
 • По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта. "УСЛУГА/И" на сайта включват:

  • получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • възможност за участие чрез коментари в сайта;
  • възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта;
  • получаване на email бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.

  "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което"Резон" ООД , се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.

 • Общи разпоредби
 • Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и "Резон" ООД- София.
  Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.
  При добавяне на мнение/коментар, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари . "Резон" ООД , не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

 • Авторски права
 • Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.
  Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на"Резон" ООД
  Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на"Резон" ООД , е забранено.

 • Конфиденциалност
 • "Резон" ООД , е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
  "Резон" ООД , се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
  "Резон" ООД , може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ). С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "Резон" ООД- София, гр.София, ул. "Карнеги"11А

 • Органичаване на отговорността
 • Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публукувани на сайта, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на "последна инстанция". 
  "Резон" ООД и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в e-mail бюлетините.  УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. "Резон" ООД и посредниците му не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако "Резон" ООД е била предупредена за възможността от възникването им.  "Резон" ООД и нейните партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта. "Резон" ООД си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

 • Регистрация
 • Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта. За целта е необходимо да се регистирате в сайта и да си създадете индивидуален потребителски профил.
  При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. "Резон" ООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.
  "Резон" ООД си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия. "Резон" ООД- София си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

 • Промени
 • "Резон" ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.
  За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Защита на личните данни

Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея.